A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalski

ul. Rzemieślnicza 26 , 97-300 Piotrków Tryb.

Tel. 44 646-44-04        Fax. 44 646-51-77

e-mail: piotrkowtr.miw@wetgiw.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
7.30 - 15.30 


Powiatowy Lekarz Weterynarii
         lek.wet. Konrad Dereń       

 Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

                      lek.wet. Marcin Żegota                     

                               


Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wyznaczonych do wystawiania świadectw zdrowia dla świń na terenie powiatu piotrkowskiego ziemskiego i grodzkiego

                                                         

UWAGA!

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) NA TERENIE POWIATU PIOTRKOWSKIEGO I MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO OD DNIA 4 STYCZNIA 2023 R. DO ODWOŁANIA NAKAZUJE SIĘ UTRZYMYWANIE DROBIU W ZAMKNIĘCIU ORAZ KARMIENIE I POJENIE DROBIU W POMIESZCZENIACH ZAMKNIETYCH, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ DOSTĘPU DZIKIE PTAKI.

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Zadania te określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego, a w szczególności:

1. zwalczanie:
a) chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
b) chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego (zoonoz), lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;

2. monitorowanie zakażeń zwierząt;

3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;

4. przeprowadzanie:
a) weterynaryjnej kontroli granicznej,
b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5. sprawowanie nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
e) obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;

7. prowadzenie wymiany informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji.

Aktualności

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównej Lekarza Weterynarii

29.12.2016

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: ̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; ̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; ̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; ̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; ̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób; ̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Ulotka do pobrania tutaj.Opublikował: Monika Stus
Publikacja dnia: 17.01.2023
Podpisał: Sylwia Sochańska
Dokument z dnia: 10.12.2021
Dokument oglądany razy: 200 715